12 marca 2019

Adaptacja do zmian klimatu w gminie Kowary

Adaptacja do zmian klimatu w gminie Kowary – planowane działania oraz rekomendacje – podsumowanie

Informujemy, o nowym dokumencie strategicznym „Adaptacja do zmian klimatu w gminie Kowary – planowane działania oraz rekomendacje – podsumowanie”, który powstał w ramach pilotażowego projektu, zakładającego opracowanie rekomendacji do planów adaptacji do zmian klimatu dla wybranych gmin województwa dolnośląskiego.

Do współpracy zaproszono  6 gmin, zróżnicowanych regionalnie, funkcjonalnie i przestrzennie. Do oceny wybrano dwie gminy górskie: gmina Kowary, gmina Podgórzyn, na terenie których głównym problemem związanym ze zmianami klimatu jest coraz dotkliwszy deficyt wody pitnej w okresie suszy oraz jej nadmiar w czasie nawalnych opadów. Dodatkowo skutki zmian klimatycznych obserwowane są już w zbiorowiskach górskich, co wymaga objęcia monitoringiem całego ekosystemu Karkonoszy (wskazano w projekcie PO KPN, 2016). Prognozuje się, że wydłużenie okresu wegetacyjnego, wzrost temperatury oraz zmiany ilości opadów prowadzić będą do reorganizacji struktury zbiorowisk roślinnych zwłaszcza w górach. Konsekwencją będzie zmiana zasięgów pięter roślinnych oraz zmiany w strukturze lasów reglowych. Lasy regla górnego ze względu na dominację gatunków iglastych staną się bardziej podane na szkodniki, choroby grzybowe i pożary, przesychanie. Wylesienia oraz trudności z regeneracją lasów reglowych doprowadzić mogą do gwałtownego obniżenia zdolności retencyjnych zlewni górskich i wzrostu ryzyka powodziowego w gminach górskich oraz w obrębie całego województwa.

 

Do projektu wytypowano również cztery gminy nizinne: Jordanów Śląski, Ruja, Legnickie Pole, Dobroszyce, dla których szczególnym zagrożeniem jest susza rolnicza i hydrologiczna.

 

Proces identyfikacji zagrożeń w poszczególnych gminach przeprowadzono w ramach dialogu (debaty i warsztatów) w których wzięli udział przedstawiciele społeczności lokalnej między innymi: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, władze gminy, przedstawiciele Nadleśnictw, Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego, podmiotów komunalnych, jednostek administracji szczebla powiatowego. Wyniki prac wykorzystano zarówno na etapie opracowywania diagnozy klimatycznej, jak i wypracowywania propozycji działań adaptacyjnych, które mogą być realizowane lokalnie oraz w skali całej gminy. Więcej informacji o projekcie na stronach www.zielonaakcja.pl

 

Projekt „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacyjności do zmian klimatycznych”

Skip to content