30 marca 2018 Urząd Miejski w Kowarach będzie nieczynny.

30 marca 2018r. (piątek) Urząd Miejski w Kowarach będzie nieczynny.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności

 


ZARZĄDZENIE NR 3/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 4 stycznia 2018 r.w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowarach dnia wolnego w zamian za 6 stycznia
2018r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U.2016 poz.1666 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r. udzielam pracownikom Urzędu Miejskiego
w Kowarach dnia wolnego w dniu 30 marca 2018r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Link BIP UM