INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZMIANY PIECÓW

Zmiana systemu ogrzewania

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZMIANY PIECÓW

Urząd Miejski w Kowarach informuje, iż rusza nabór Deklaracji przystąpienia o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

W dniu 12 października 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach przyjęty został regulamin, w którym opisane są warunki dofinansowania.

Przewiduje się refundację kosztów poniesionych od 1 stycznia 2018 r., w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

 • dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7.000,00 zł
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest:

 • nieruchomość znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Kowary,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań finansowych Mieszkańca/Wspólnoty mieszkaniowej wobec Gminy Miejskiej Kowary.

Dofinansowaniem objęta będzie likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamiana na jeden z wymienionych:

 • kotły gazowe
 • piece zasilane prądem elektrycznym
 • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – wilgotność biomasy poniżej 20%;
 • włączenie do sieci cieplnych;
 • OZE – pompa ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami stałymi (węglem brunatnym, kamiennym, antracytowym, koksem, torfem, drewnem, peletem, brykietem).

O dotację będą mogły się starać:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego Naboru,
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
 • w odniesieniu do osób fizycznych – beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,

W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: Wnioskodawcy.

W przypadku najemcy wymagane jest zgoda właściciela nieruchomości.

Do dofinansowania kwalifikują się w szczególności koszty:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej Deklaracją),
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej Deklaracją), – zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
 • podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta,
 • podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjentem jest JST lub ich związki.

 

Nabór Deklaracji prowadzony będzie w terminie od 06.11.2017 r. do 31.12.2017 r. Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 1, w terminie do
31 grudnia 2017 r.

 


 

Deklaracja dotycząca kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego dla środowiska źródła ciepła na terenie Gminy Miejskiej Kowary w 2018 r. w lokalach lub budynkach mieszkalnych.
Deklaracja

 

Regulamin naboru deklaracji przystąpienia o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
Regulamin

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach Nr z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
Link do BIP