Informacja Starosty Jeleniogórskiego z dnia 08.02.2018 r.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

informuję, że dnia 19 stycznia 2018 r. została wydana decyzja Nr 49/2018 o pozwoleniu na budowę w sprawie: „przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia w zakresie budowy zespołu zaporowo – upustowego i niezbędnych odcinków gazociągów” na działkach o nr 240/485 obręb 0004 Kowary oraz 207/1, 707/1, 708/2 obręb 0009 Ścięgny.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starosta Powiatowego w Jeleniej Górze Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze , pokój nr 122.