Informacje o ponownym naborze wniosków dot. “Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19.”

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przedstawiła informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej ponownym naborem wniosków dot. “Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19.”. Oto one:

1. Prace informatyczne, odrębna aplikacja
🔷Firma informatyczna, odpowiedzialna za przygotowanie systemu, jest obecnie na etapie finalizacji aplikacji dedykowanej do składania wniosków. Zabieg ten ma na celu uproszczenie drogi aplikowania w naborze oraz odciążenie zewnętrznych serwerów.

2. Dodatkowy czas na wypełnienie wniosku
🔷Przychylając się do częstych sugestii z Państwa strony, konkurs będzie prowadzony w sposób taki, aby mogli Państwo z tygodniowym wyprzedzeniem przygotować wnioski w systemie SNOW a następnie w momencie rozpoczęcia naboru przesłać je za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

3. Planowane daty (z zastrzeżeniem, że muszą być zatwierdzone przez Zarząd Województwa) to:
🔷 13-19.07.2020 r. przygotowanie wniosku w systemie SNOW
🔷 od 20.07.2020 r. otwarcie naboru

🔷Wierzymy, że przewidywany czas na przygotowanie wniosku pozwoli Państwu na spokojne i rzeczowe wypełnienie niezbędnej dokumentacji.

4. Uelastycznienie kryteriów
🔷Przewidywana zmiana w kryteriach dotyczy jednego punktu, poniżej znajdą Państwo treść zmiany: “na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ZUS/KRUS , przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (i) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.
Weryfikacja na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz oświadczeń wnioskodawcy.”
🔷Dziękujemy za Państwa sugestie, aby oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek i podatków mogło odnosić się także do dnia złożenia wniosku.

5. Branże pozostają bez zmian
🔷Prosimy zwrócić uwagę, że branże do których dedykowany jest konkurs nie ulegają zmianie.​Dlatego, do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy prowadzący na dzień 1 grudnia 2019 r. jako przeważającą działalność- zgodnie z odpowiednimi rejestrami – wskazaną poniżej działalność gospodarczą tj.:
🔷Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie.
🔷Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem.
🔷Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z niezwiązane.
🔷Sekcja R, cały Dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów, oraz pozostała działalność związana z kulturą, 93 – Działalność sportowa.

6. Prosimy o śledzenie naszych oficjalnych komunikatów. O wszystkich decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco❗️

Skip to content