Komunikat Burmistrza Miasta Kowary – uruchomienie programu dotacji na wymianę pieców.

informacja

 

 

BURMISTRZ MIASTA KOWARY INFORMUJE

Burmistrz Miasta Kowary informuje, że od 1 marca 2022 roku uruchomiony zostaje program dopłat ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary do trwałej likwidacji w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Zasady udzielania dotacji , jak również formularze wniosków o udzielenie i o wypłatę dotacji zawiera Uchwała Nr L/311/22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia 2022 r. .

Dokumenty te dostępne będą od dnia 1 marca 2022 r. w holu Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, na stronie miasta Kowary: www.kowary.pl.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/311/22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia 2022 r. przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary w wersji papierowej w terminie od 1 marca 2022 do 30 kwietnia 2022 r. o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominam, iż wniosek o udzielenie dotacji musi być wypełniony starannie, gdyż dokument błędnie lub niekompletnie wypełniony nie będzie rozpatrywany. Do wniosku należy załączyć:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku.
  • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości.
  • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli ( w tym także, jeśli występuje – wspólnoty mieszkaniowej) na realizację zadania.
  • oświadczenie właściciela/najemcy o posiadaniu, przeznaczonych do likwidacji, nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z kompletem fotografii przedstawiających te źródła.
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy:
    – pełnomocnictwo,
    – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, beneficjent otrzyma zaproszenie do podpisania umowy o dotację. Dopiero po jej podpisaniu można ponosić wydatki, które chcemy zakwalifikować do rozliczenia dotacji.

Oryginały wszystkich przedłożonych dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu.

Informacji związanych z programem udziela pracownik Wydziału Rozwoju Miasta,

Wiktoria Lipka , tel. 756439225, email:

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Skip to content