Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4407/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – ZIT AJ. (Nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16).

Do dofinansowania zostało wybranych 21 projektów, których wartość całkowita wynosi 17 702 531,46 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 9 199 665,96 PLN.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – ZIT AJ Nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16) Skład Komisji Oceny Projektów oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.

Link do strony Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów Regulamin Lista projektów