Nabór na stanowisko: ds. infrastruktury technicznej

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: inspektor ds. infrastruktury technicznej

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
2) co najmniej 3 lata stażu pracy;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o drogach
publicznych, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania
administracyjnego;
8) posiadanie umiejętności obsługi komputera;
9) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na
stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) umiejętność odczytywania i analizowania kosztorysów
2) doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku
3) prawo jazdy kat. B

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie ewidencji dróg, mostów i przepustów
2) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
3) zapewnienie prawidłowego utrzymania dróg, parkingów, placów na terenie miasta w okresie letnim
i zimowym.
4) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń obcych i zajmowania pasa drogowego,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
5) opiniowanie możliwości na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny.
6) opracowywanie projektów planów sieci drogowej.
7) koordynowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego.
8) przygotowywanie dokumentacji przetargowych, umów i prowadzenie rozliczeń wynikających
z zakresu obowiązków.
9) zapewnienie prawidłowego utrzymania budowli wodnych zlokalizowanych na terenie miasta.
10) współdziałanie w sprawach z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana w biurze oraz w terenie;
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,
drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;

7. DODATKOWE DOKUMENTY: kserokopie zakresów obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń,
opinie itp.;

8. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. infrastruktury technicznej”, z podaniem na kopercie swojego
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 10.12.2018 roku (decyduje data wpływu
do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

9. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie
dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się
egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem
dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: grudzień 2018/styczeń 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Kowary, 28.11.2018r. Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Skip to content