Nabór na stanowisko: informatyk

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: INFORMATYK

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym;
• dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem serwerami opartymi na MS Windows
Server 2008/2012/2016 i GNU/Linux Debian;
• dobra znajomość systemu polityk grup w środowisku Active Directory;
• znajomość środowiska wirtualizacji Microsoft Hyper-V Server;
• znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania ze zrozumieniem
instrukcji technicznych;
• umiejętność pisania skryptów w środowisku Windows (batch lub PowerShell);
• znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN;
• umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego;
• umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów;
• samodzielność, skrupulatność, asertywność;
2. MILE WIDZIANE:
• staż pracy w administracji publicznej na stanowisku informatyka lub pokrewnym;
• znajomość środowiska IIS (Windows) oraz Apache2 (Linux);
• znajomość systemów bazodanowych PostgreSQL, MySQL;
• umiejętność pisania skryptów w środowisku Linux (bash lub Perl);
• znajomość systemu Acronis Backup;
• znajomość systemu ESET Security Management Center;
• znajomość systemu usług certyfikacyjnych Windows, DFS;
• znajomość usług poczty elektronicznej Dovecot, Postfix, Fetchmail, Spamassassin, Amavis;
• znajomość serwera aplikacji Tomcat (Linux);
• znajomość systemu CMS – WordPress;
• podstawowa znajomość języka SQL;
3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
• świadczenie pomocy technicznej pracownikom urzędu;
• pisanie i aktualizowanie dokumentacji systemów stosowanych w Urzędzie;
• prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji;
• zarządzanie serwerami Windows oraz Linux Debian;
• zarządzanie środowiskiem Active Directory;
• zarządzanie systemem tworzenia kopii zapasowych aplikacji, plików i systemów operacyjnych;
• zarządzanie aplikacjami dziedzinowymi stosowanymi w Urzędzie Miejskim;
• obsługa zewnętrznych systemów usługowych i utrzymanie ciągłości wymiany danych
z systemami wewnętrznymi;
• serwis i konserwacja sprzętu komputerowego oraz drukarek;
• budowa i konserwacja infrastruktury sieciowej w urzędzie, instalacja i monitorowanie urządzeń
sieciowych, prowadzenie dokumentacji dot. infrastruktury i zmian w niej następujących;
• utrzymanie ciągłości działania sprzętu, systemów i infrastruktury sieciowej, przywracanie po
awarii;
• zakupy sprzętu, oprogramowania i usług w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych
i regulaminem zamówień publicznych;
• prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej, aktualizacja informacji oraz import
dokumentów z systemu obiegu dokumentacji;
4. WARUNKI PRACY:
• praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
• miejsce pracy: budynek Ratusza, Kowary, ul. 1 Maja 1a, biuro zlokalizowane na II piętrze, bez
windy,
• rodzaj pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą i serwisowaniem
sprzętu komputerowego oraz drukarek na wszystkich kondygnacjach w budynkach urzędu;
• budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosił poniżej 6 %.
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
• list motywacyjny, opisujący:
− powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
− dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
− inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
− własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,list motywacyjny;
• kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
• kserokopie świadectw pracy, dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
• dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, kursy;
• oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty
pracy);
• osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane
w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
7. SKŁADANIE OFERT:
ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub listem poleconym przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a,
58 -530 Kowary, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko informatyka”,
z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do
31 maja 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie, nie wezmą udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym.
8. INFORMACJE DODATKOWE:
• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których
mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas
określony nie dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą,
która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika;
• planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019
• informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 56 116.
• informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie
określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Kowary, 17.05.2019r

więcej informacji – Biuletyn Informacji PublicznejLINK

 

Skip to content