NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA – Szkoła Podstawowa Nr 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Gielniaka w Kowarach ogłasza nabór na stanowisko pracy: konserwator

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,
 • wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki; hydrauliki; prac malarskich i porządkowych)
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).

dodatkowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
 • uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji – podnosi wartość oferty).
 1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:
 • drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek);
 • prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)
 • prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie);
 • planowanie i przeprowadzenie prac remontowo – malarskich o drobnym zasięgu np. zakładanie i naprawa wykładziny podłogowej, malowanie pomieszczeń szkolnych, drzwi i okien, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich;
 • prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)
 • pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)
 • prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów, koszenie trawników;
 • obsługa elektronarzędzi;
 • znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych;
 • dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia;
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach przynależnych konserwatorowi;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły;
 • zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły.

 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty do dnia 08 grudnia 2017r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na stanowisko pracy – konserwator”, osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Gielniaka w Kowarach, ul 1 Maja 72, 58-530 Kowary lub za pośrednictwem poczty.

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Gielniaka w Kowarach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Oferty powinny zawierać:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
 1. Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm.).
 2. Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Szkoły. Szczegółowe zasady postępowania naboru zawiera Regulamin wewnętrznego konkursu na zatrudnienie pracownika obsługi – konserwatora w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.
 3. Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.
 4. Inne informacje: początek zatrudnienia 02 stycznia 2018r.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły ( tel. 757182142).
 • Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie BIP: www.bip.kowary.pl/public/?id=50428, stronie internetowej szkoły: www.sp3-kowary.pl oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.
 • W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Kwestionariusz osobowy