Nabór na stanowisko: referent ds. oświaty

 

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: referent ds. oświaty

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe,
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych
zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
7) umiejętność obsługi komputera;
2. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie spraw z zakresu dowozu uczniów do szkół,
2) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
3) kontrola prawidłowości danych, wprowadzanych przez placówki oświatowe do Systemu Informacji
Oświatowej (SIO) ,
4) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach, prowadzonych na terenie Gminy
Miejskiej Kowary,
6) sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży szkolnej i ich aktualizacja,
7) prowadzenie ewidencji spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
8) prowadzenie spraw z zakresu kontroli realizacji oraz egzekucji obowiązku rocznego wychowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
9) prowadzenie spraw z zakresu organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary,
3. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4) praca na parterze w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy
w pomieszczeniu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%
5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
5) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;
6. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. oświaty”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska
i adresu do korespondencji, w terminie do 07.01.2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.
7. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie
dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się
egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem
dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: styczeń 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Skip to content