Nabór na stanowisko: referenta ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko referenta ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji oraz ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi ;
7) biegła obsługa programów komputerowych;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
2) umiejętność obsługi programów finansowo- księgowych;
3) umiejętność sprawnego prowadzenia postępowań podatkowych, w tym przygotowywania niezbędnych w tym
zakresie dokumentów;
4) umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, sumienność i rzetelność
oraz odporność na stres;

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem
gospodarki odpadami komunalnymi;
2) przyjmowanie, analiza i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
3) prowadzenie ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie informatycznym
GOK i WIP + w zakresie:
a) ewidencja dochodów: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
b) comiesięczne uzgadnianie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) przygotowywanie informacji do sprawozdań w zakresie GOK;
5) monitorowanie terminu płatności należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie GOK
i WIP+ :
a) bieżąca aktualizacja systemu GOK w oparciu o zawarte umowy kupna-sprzedaży nieruchomości;
b) księgowa ewidencja wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty
c) comiesięczne uzgadnianie kont ewidencyjnych podatników GOK;
7) windykacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów z tytułu dzierżaw w systemie finansowym NDZ+;
9) windykacja dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych;

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, stanowisko pracy związane z bezpośrednim
kontaktem z klientem;
3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4) praca na I piętrze w budynku, który nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko;
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu wymagań wobec
kandydata na stanowisko;
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw
publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony
www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
5) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

7. DODATKOWE DOKUMENTY:
kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz doświadczenie
na podobnym stanowisku, np.: świadectwa pracy, zakresy obowiązków, zaświadczenia, dokument potwierdzający
aktualne zatrudnienie, dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia, opinie itp.

8. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście lub
przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór
na stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, z podaniem na kopercie
swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu, w terminie do 26 marca 2018 roku (decyduje data wpływu do
urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje
niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy
o pracownikach samorządowych.

9. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób podejmujących po
raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie
organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: marzec 2018r.;
3) informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania
ofert pracy;
5) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a;
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą
udostępniane innym odbiorcom;
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej