Nabór na stanowisko: referenta ds. oświaty

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: referent ds. oświaty

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe,
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
7) umiejętność obsługi komputera;

2. WYMAGANIA DODATKOWE (PREFEROWANE):
1) wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna;
2) staż pracy w samorządzie terytorialnym na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;
3) wiedza z zakresu przepisów oświatowych i Systemu Informacji Oświatowej;

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie spraw z zakresu dowozu uczniów do szkół,
2) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
3) kontrola prawidłowości danych, wprowadzanych przez placówki oświatowe do Systemu Informacji
Oświatowej (SIO) ,
4) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej
Kowary,
6) sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży szkolnej i ich aktualizacja,
7) prowadzenie ewidencji spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
8) prowadzenie spraw z zakresu kontroli realizacji oraz egzekucji obowiązku rocznego wychowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
9) prowadzenie spraw z zakresu organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary,

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4) praca na parterze w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w pomieszczeniu
niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu wymagań
wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni
praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania
ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
5) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

7. DODATKOWE DOKUMENTY: kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż
pracy w samorządzie terytorialnym oraz posiadanie doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań, tj.:
świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń, opinie itp.
(dokumentem potwierdzającym staż pracy nie jest umowa o pracę);

8. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście lub
przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na
stanowisko ds. oświaty”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji,
w terminie do 05.10.2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje
niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza
przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15
ustawy o pracownikach samorządowych.

9. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż
6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny
wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: październik 2018r.;
3) informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu
składania ofert pracy;

Link do szczegółowej informacji (Biuletyn Informacji Publicznej)