Nabór na stanowisko: sekretarza miasta

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
STANOWISKO: SEKRETARZ MIASTA

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo;
2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.
2 ustawy o pracownikach samorządowych tj. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych oraz powiatowych
jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych
jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach)
związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych
utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek
samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczym w tych jednostkach lub:
3) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa wyżej
oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych
jednostkach sektora finansów publicznych;
4) obywatelstwo polskie;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia;
8) brak przynależności do partii politycznych;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) znajomość przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach
samorządowych, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeks postępowania administracyjnego,
Kodeks wyborczy, instrukcja kancelaryjna, znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
2) posiadanie cech osobowości takich, jak: odporność na stres, odpowiedzialność, wysoka kultura
osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa i pomysłowość;
3) posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie
programów prawnych, pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych, umiejętność: zarządzania
i pracy w zespole, negocjacji, redagowania pism, stosowania przepisów prawnych, znajomość zasad
techniki prawotwórczej;

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu,
2) organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
3) nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,
4) nadzór w zakresie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
5) zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze
publicznym na terenie gminy,
6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) kontrola wewnętrzna pracy poszczególnych wydziałów, referatów,
8) kierowanie pracą Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
9) kierowanie pracą urzędu podczas nieobecności burmistrza i jego zastępcy w ramach udzielonych
upoważnień,
10) koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w urzędzie,dbałość o należyty
wygląd budynku i jego otoczenia,
11) przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu oraz konieczności
dokonania zmian personalnych,
12) współudział w przygotowaniu regulaminu organizacyjnego urzędu oraz jego aktualizacji,
13) współpraca z radą – nadzór nad przygotowaniem materiałów pod obrady sesji rady,
14) nadzorowanie zadań z zakresu obronności,
15) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
16) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń
lub uprawnień Burmistrza.

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana głównie w biurze;
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko;
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko;
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji,
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”(do
pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
7) oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych;
8) dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.).

7. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sekretarza Miasta”, z podaniem na kopercie swojego imienia,
nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 10 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu do
urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony;
2) planowany termin zatrudnienia: grudzień 2018/styczeń 2019r.;
3) sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich;
4) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
5) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Kowary, 28.11.2018r. Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska

 

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

 

Skip to content