Nabór na stanowisko: zastępca kierownika USC

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
STANOWISKO: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych
potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplomu potwierdzającego ukończenie
wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668),
albo dyplomu uznanego za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu
zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 ww. ustawy;
6) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych w zakresie administracji;
7) posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach
lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych
lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego;
2) wysoka kultura osobista, komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność
w wykonywaniu powierzonych czynności, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra
organizacja pracy.

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
2) przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w stosownych ustawach;
3) wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń przewidzianych w stosownych ustawach;
4) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu stanu cywilnego oraz o zmianie imion i nazwisk;
5) rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP, przenoszenie oraz odtwarzanie treści
zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
6) wpisywanie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, protokołów lub innych dokumentów
pochodzących również od organów obcego państwa;
7) prostowanie, uzupełnianie, unieważnianie treści aktów stanu cywilnego;
8) rejestracja danych w rejestrze PESEL, usuwanie niezgodności oraz nadawanie numeru PESEL
i meldowanie dzieci urodzonych na terenie Miasta Kowary;

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana głównie w biurze;
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko;
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko;
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.).

7. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”, z podaniem
na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 10 grudnia 2018
roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie
dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się
egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem
dalszego zatrudnienia pracownika;
2) planowany termin zatrudnienia: styczeń 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Kowary, 28.11.2018r. Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Skip to content