Nabór na stanowisko:specjalista ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: specjalista ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 1 rok stażu pracy;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu
powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) wiedza z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) znajomość specyfiki środowiska oraz potrzeb lokalnych mniejszości narodowych i etnicznych;
3) doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu środków przeznaczonych na realizację zadań dla mniejszości
narodowych i etnicznych;
4) prawo jazdy kat. B;
3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom oraz przemocy
w rodzinie, w szczególności:
– współdziałanie w prowadzeniu działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii i innym uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie,
– tworzenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii oraz realizacja i rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach
tych programów,
– prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad świetlicą oraz punktem konsultacyjnym,
finansowanymi ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
– współudział w realizacji kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, dystrybucja materiałów szkoleniowych,
2) wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) analiza składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz
przeprowadzanie kontroli w tym zakresie;
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
5) prowadzenie spraw mniejszości narodowych i etnicznych, repatriacji i uchodźców, w szczególności:
– realizacja zadań związanych ze społecznością romską,
– aplikowanie o środki przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych,
– realizacja projektów skierowanych do mniejszości narodowych i etnicznych,
– rozliczanie środków przyznanych w ramach ww. zadań,
6) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.
4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4) praca na parterze w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w pomieszczeniu
niedostosowanym do wózków inwalidzkich;
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu wymagań
wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni
praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania
ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
7. DODATKOWE DOKUMENTY: zakresy obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń, opinie, itp.
8. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście lub
przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na
stanowisko ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych”, z podaniem
na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 07.01.2019 roku (decyduje
data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje
niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza
przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15
ustawy o pracownikach samorządowych.
9. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż
6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny
wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: styczeń 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela: Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu
składania ofert pracy;

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Skip to content