Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Centrum B.1

 

OBWIESZCZENIE NR OBW/4/2017
BURMISTRZA MIASTA KOWARY
z dnia 27 grudnia 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary – Centrum B.1

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/197/17 Rady Miejskiej
w Kowarach z dnia 11 maja 2017r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary
– Centrum B.1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach,
ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary (pok. nr 3,5), w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
19 stycznia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Z 2017r. poz. 1073 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść
uwagi. Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta
Kowary, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 r. Zgodnie
z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 ze zm.) uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej