Ogłoszenie dot. korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kowary zwraca się do mieszkańców Kowar o dokonanie w terminie do dnia 30.12.2018 r. zmian w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01.01.2019 r. rozpoczną się kontrole deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod kątem zgodności zgłoszonych w deklaracji osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym
z ilością faktycznie odbieranych odpadów. Zgłoszenie korekty w terminie do 30.12.2018r. nie spowoduje obciążenia za okresy źle złożonych deklaracji.

Brak korekty po 01.01.2019 r. i stwierdzenie w wyniku kontroli większej ilości produkowanych odpadów niż zadeklarowana, spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie wydania decyzji określającej prawidłową wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z możliwością ustalenia nieprawidłowości do 5 lat wstecz.

Podstawa prawna:

Art. 70, art 165 § 1 i 2 oraz art 165b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j.Dz.U. z 2018r. poz 800 z późn. zm) w związku z art 6m ust. 1, art 6o ust 1
i art 6q ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U z 2018r. poz. 1454 z póżn. zm)

Skan ogłoszenia

Skip to content