OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko referenta ds. działalności gospodarczej i oświaty

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,
5) biegła obsługa systemów komputerowych,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) staż pracy w administracji publicznej,
2) wiedza z zakresu przepisów oświatowych,
3) komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
wysoka kultura osobista, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy,

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
2) prowadzenie spraw z zakresu dowozu uczniów do szkół,
3) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
4) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
5) prowadzenie spraw z zakresu dotacji oświatowych,
6) realizacja zadań za zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
7) potwierdzanie profilu zaufanego i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
8) realizacja zadań z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

4. WARUNKI PRACY:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat;
2) rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko pracy związane z bezpośrednim kontaktem z klientem, praca przy
monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
3) informacje o warunkach pracy na stanowisku: praca na parterze budynku. Miejsce pracy (biuro) w budynku
bez podjazdu dla osoby niepełnosprawnej. Niemożliwy dojazd do biura wózkiem inwalidzkim. Stanowisko
pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji:
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko;
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;
– ewentualnie inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko;
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni
praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania
ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
Dodatkowo inne dokumenty potwierdzające ewentualny staż pracy, doświadczenie zawodowe, tj.: kserokopie
świadectw pracy, zaświadczenia, dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie (dla osób obecnie pracujących).
Dokumentem potwierdzającym obecne zatrudnienie oraz staż pracy nie jest umowa o pracę; dokumenty
potwierdzające doświadczenie, tj.: zakresy obowiązków, dokumenty potwierdzające ukończone szkolenia, itp.;

7. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście lub
przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór
na stanowisko ds. działalności gospodarczej i oświaty”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska
i adresu, w terminie do 24 listopada 2017 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje
niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza
przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15
ustawy o pracownikach samorządowych.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż
6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny
wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: styczeń 2018r.;
3) informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu
składania ofert pracy;
5) w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru, kandydaci mogą odebrać złożone dokumenty.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone;
6) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a;
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą
udostępniane innym odbiorcom;
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

 

Kowary, 13.11.2017r.
Burmistrz
Bożena Wiśniewska

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:
link do Biuletynu Informacji Publicznej