OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079) Gmina Miejska Kowary ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2011 nr 112 poz.654) w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu usług społecznych i zdrowotnych: Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku.

Nabór partnera jest prowadzony w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu usług społecznych
i zdrowotnych. Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:

Ogłoszenie o naborze konkurencyjnym nr FEDS.07.07-IP.02-046/23 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Pełna treść ogłoszenia o naborze partnera

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia nr 1

Formularz oświadczenia nr 2

Formularz oświadczenia nr 3

Formularz oświadczenia nr 4

Skip to content