Program dopłat ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary do trwałej likwidacji w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach nieekologicznego ogrzewania

informacja
BURMISTRZ MIASTA KOWARY
INFORMUJE

 

Informuję, że od 23 czerwca 2021 roku uruchomiony zostaje program dopłat ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary do trwałej likwidacji w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Zasady udzielania dotacji , jak również formularze wniosków o udzielenie i o wypłatę dotacji zawiera Uchwała Nr XXXIX/253/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 r. Dokumenty te dostępne będą od dnia 23 czerwca 2021 r. w holu Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, na stronie miasta Kowary: www.kowary.pl , tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na profilu Kowar na Facebooku.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/253/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 31 maja 2021 r.) przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach , ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary w wersji papierowej w terminie od 1 lipca 2021 do 15 września 2021 r. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominam, iż wniosek o udzielenie dotacji musi być wypełniony starannie, gdyż dokument błędnie lub niekompletnie wypełniony nie będzie rozpatrywany. Do wniosku należy załączyć:

  1. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku.

  2. w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości.

  3. w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli ( w tym także, jeśli występuje – wspólnoty mieszkaniowej) na realizację zadania.

  4. oświadczenie właściciela/najemcy o posiadaniu, przeznaczonych do likwidacji, nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe wraz z kompletem fotografii przedstawiających te źródła.

  5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy:

  • pełnomocnictwo,

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

  1. oświadczenie o przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku możliwości technicznych, udokumentowanie regularnego wywozu nieczystości.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku , beneficjent otrzyma zaproszenie do podpisania umowy o dotację. Dopiero po jej podpisaniu można ponosić wydatki, które chcemy zakwalifikować do rozliczenia dotacji.

Oryginały wszystkich przedłożonych dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu.

Informacji związanych z programem udziela pracownik Wydziału Rozwoju Miasta, Adam Czajkowski , tel. 756439225, mail:

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Skip to content