Publiczne konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Na podstawie:
Uchwały Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta Kowary przedstawia do konsultacji

poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach

projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2017 r .
Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2017 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski mogą do przedmiotowego projektu przesłać w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. elektronicznie na adres: *protected email*
lub pisemnie na adres: Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. IT (przyziemie Ratusza). W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Referatu Promocji UM Kowary, a nie data stempla pocztowego.

Spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się 14 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w Sali Rajców, I piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1a.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Kowary.

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Z up. Burmistrza Miasta Kowary
Agnieszka Kryszkowska
Zastępca Burmistrza Miasta Kowary