Rusza program wypłaty 300 zł świadczenia na wyprawkę szkolną

Zgodnie z rządowym programem rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko 300 zł wyprawki.

    Świadczenie “Dobry Start” będzie przysługiwać raz w roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci, do ukończenia 20 roku życia a dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole będą otrzymywać je do ukończenia 24 roku życia.

    Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na podstawie złożonego wniosku. Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej- rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

    Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5.

    Wnioski będzie można składać już od 1 lipca – (online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl i przez bankowość elektroniczną) oraz od 1 sierpnia – tradycyjnie (papierowo).

Skip to content