Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Na podstawie Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” (M.P. z 2018 r. poz. 167) uprzejmie informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór wniosków do w/w programu na rok 2019. Biorąc pod uwagę postanowienia uchwały ustanawiającej program, wcześniejsze doświadczenia z jego realizacji oraz ustalenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programu, w tegorocznej edycji programu przyjęto poniższe rozwiązania.

Zachęcamy kowarskie organizacje pozarządowe (oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.), nieprowadzące działalności gospodarczej do udziału w konkursie – preferowane działania miękkie, Cel szczegółowy 3 i Cel szczegółowy 4.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania projektów do dofinansowania w ramach programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

2. Zgłaszane do urzędów wojewódzkich projekty muszą wpisywać się w jeden z celów szczegółowych Programu:

a) cel szczegółowy nr 1 – „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”. W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu –  przekazane mogą być maksymalnie 4 projekty, w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);
1 projekt na cel priorytetowy 1a – „Budowa miasteczek ruchu drogowego” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);
1 mikroprojekt (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.);

b) cel szczegółowy nr 2 – „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 12 projektów, w tym:
4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);
3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2a – „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);
3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2b – „Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);
  2 mikroprojekty (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.);

c) cel szczegółowy nr 3 – „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i   młodzieży”. W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 5 projektów, w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);
1 projekt na cel priorytetowy 3a – „Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);
1 projekt na cel priorytetowy 3b – „Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);
1 mikroprojekt (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.);

d) cel szczegółowy nr 4 – „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W ramach tego celu – z województwa na poziom centralny konkursu – przekazanych może zostać maksymalnie 5 projektów, w tym:
2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000 zł.);
1 projekt na cel priorytetowy 4a – „Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);
1 projekt na cel priorytetowy 4b – „Bezpieczeństwo nad wodą i w górach” (maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000 zł.);
1 mikroprojekt (maksymalna kwota dofinansowania – 25 000 zł.).

3. Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
25.000 zł. dla mikroprojektów (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców. W przypadku zgłaszania projektu w tej kategorii należy zaznaczyć ten fakt w formularzu zgłoszeniowym wraz z numerem i nazwą zadania – punkt 1.1);
  50.000 zł.  dla projektów priorytetowych;
100.000 zł. dla projektów głównych oraz dla projektów dotyczących celu priorytetowego 1a – budowa miasteczek ruchu drogowego.

4. Wymagany jest wkład własny (dla jednostek samorządu terytorialnego – wkład finansowy). Nie jest ustalona minimalna wartość wkładu własnego, jednak jego wysokość stanowić będzie jedno z kryteriów oceny projektów.

5. Termin realizacji projektów – realizacja projektu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w lipcu 2019 r. i zakończyć najpóźniej 16 grudnia 2019 roku.

6. Program nie przewiduje procedury odwoławczej od rozstrzygnięć konkursu projektów – zarówno na etapie wojewódzkim, jak i centralnym.

7. Nie ma limitu dotyczącego ilości składanych przez jeden podmiot projektów w ramach poszczególnych celów programu. W przypadku, gdy projekt zawiera kompleksowe działania wpisujące się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę celu głównego (wiodącego).

8. Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 1.8 „Dane osoby uprawnionej w urzędzie wojewódzkim do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej projektu” wpisać należy dane osoby odpowiedzialnej za realizację projektu ze strony wnioskodawcy. Dane pracownika Urzędu Wojewódzkiego zostaną uzupełnione przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

9. Sugeruje się uwzględnić w budżecie projektu koszty związane z produkcją materiałów promocyjnych Programu (banery, plakaty, tablice informacyjne z logiem Programu umieszczane w miejscach realizacji projektu takich jak sale wykładowe czy miejsca realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym) – z dotychczasowych doświadczeń wynika, że koszty te wahają się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – w zależności od charakteru i rozmachu projektu.

10. Przy tworzeniu diagnozy zagrożeń w danej społeczności lokalnej wskazane jest korzystać m. in. z informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

11. Wnioski o dofinansowanie dolnośląskich projektów należy przesyłać po jednym egzemplarzu w wersji papierowej (na właściwym formularzu) i elektronicznej (płyta CD) na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu projektu do Urzędu).

12. Niezbędne informacje, w tym obowiązujący formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcję jego wypełnienia można pobrać ze strony Programu – http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/ (zakładka „Procedura”) oraz ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – http://www.duw.pl/pl/urzad/programy/razem-bezpieczniej.

Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione oraz aby wniosek został sporządzony zgodnie z zapisami „Instrukcji”.

Dane osoby uprawnionej w urzędzie wojewódzkim do kontaktu i udzielania informacji dotyczącej projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: Tomasz Soja, tel.: 71 340-61-90, e-mail: 

 

Skip to content