9 sierpnia 2017

System gospodarowania odpadami

 

 

Wzory deklaracji archiwalnych opłat za gospodarowanie odpadami (lata 2013 -2020)

 

Wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami – zamieszkałe (dla mieszkańców)

Deklaracja (Plik PDF)Link Deklaracja (Plik ODT)Link

Wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami – niezamieszkałe (dla osób prowadzących działalność)

Deklaracja (Plik PDF)Link Deklaracja (Plik ODT)Link

 

 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary

  1. USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA:

   PUPiH COM-D Sp. z o. o.,
   ul. Poniatowskiego 25,
   59-400 Jawor

  2. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH.

   .
  3. NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

   Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w Kowarach systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

   • zamieszkałe;

   • niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli takie na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna czy publiczna;

   • od 1 stycznia 2016 r. systemem objęto również właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

  4. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

   Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych zostały określone w uchwale Nr XVIII/116/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.

   Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania i pozbywania się następujących frakcji odpadów:

   • tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania – kolor żółty;

   • szkło – kolor zielony;

   • papier i makulatura – kolor niebieski;

   • odpady ulegające biodegradacji i zielone – kolor brązowy;

   • pozostałe po segregacji – kolor czarny.


   Do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki (tylko dla nieruchomości zabudowanej domkiem mieszkalnym jednorodzinnym) do selektywnej zbiórki odpadów, w które właściciel nieruchomości wyposaża się we własnym zakresie.

   Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji należy zbierać oddzielnie jako odpady pozostałe po segregacji (zmieszane).

   Odpady komunalne pozostałe po segregacji (zmieszane) są gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych lub workach, dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym.

   Urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (zmieszane) na terenie nieruchomości:

   1) zamieszkałych :

   – wielorodzinnych – są pojemniki o pojemności minimum 110 l o kolorystyce: czarne, ocynkowane lub opisane;

   – jednorodzinnych – są pojemniki o pojemności minimum 110l o kolorystyce: czarne, ocynkowane lub opisane lub worki o odpowiedniej kolorystyce lub opisane;

   2) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne :

   – są pojemniki o pojemności minimalnej 120 l o kolorystyce: czarne, ocynkowane lub opisane.

   3) na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe (w tym rodzinne ogrody działkowe) :

   – są pojemniki o pojemności minimum 120 l o kolorystyce: czarne, ocynkowane ub opisane.

   PODMIOTEM ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY JEST SPÓŁKA:

   PUPiH COM-D Sp. z o. o.,
   ul. Poniatowskiego 25,
   59-400 Jawor

  5. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

   Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK reguluje Uchwała nr XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z późniejszymi zmianami.

   PSZOK w Kowarach znajduje się przy ul. Zamkowej 2 (teren Miejskiej Służby Ratowniczej)

   tel. 502-909-467, czynny od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 15:00

   PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary.

   Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

   Nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

   Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, gdy odpady są zanieczyszczone lub przyjęcie odpadów było sprzeczne z prawem albo mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

    

  6. OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

   Uprzejmie informujemy, że od 16 lutego 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik).

   Opłata za miesiąc luty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi 26,40 zł od 1 mieszkańca.

   Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, opłata za miesiąc luty wynosi 24,60 zł od 1 mieszkańca.

   W miesiącu lutym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata wynosi:

   1) pojemnik o pojemności 1100 l – 56,00 zł za jeden pojemnik;

   2) pojemnik o pojemności 240 l – 12,20 zł za jeden pojemnik;

   3) pojemnik o pojemności 120 l – 6,00 zł za jeden pojemnik.

   Natomiast od 1 marca 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości w wysokości 31,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

   Ustala się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostowniku w wysokości 3,00 zł.

   Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki tj. 62,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

   W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości:

   – pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł za jeden pojemnik miesięcznie;

   – pojemnik o pojemności 240 l – 12,69 zł za jeden pojemnik miesięcznie;

   – pojemnik o pojemności 120 l – 6,34 zł za jeden pojemnik miesięcznie.

   W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości – 181,90 zł na rok.

  7. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

   Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane z terenu Gminy Kowary są przekazywane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez spółkę Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Zakład Ścięgny -Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice.

   POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Rozwoju Miasta, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach, tj.:poniedziałek – piątek od 8.00 do 13.00


   Poniżej linki do pobrania:

   1. Uchwała NR XVIII/116/20 , Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary, link do uchwały

   2. Uchwała NR XX/130/20 , Rady Miejskiej w Kowarach, z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych , przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz warunków i trybu, składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, link do uchwały.

   3. Uchwała NR XX/131/20, Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, link do uchwały.

   4. Uchwała NR XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary, link do uchwały.

   5. Uchwała NR XX/132/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary, link do uchwały.

   6. Uchwała NR XXXIV/214/21, Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, link do uchwały.

 

 

 

Skip to content