9 sierpnia 2017

System gospodarowania odpadami

HARMONOGRAMY ODBIORU

    styczeń – marzec 2024 . PSZOK styczeń, luty, marzec 2024 r.

REGULAMINY

– zasady gospodarowania odpadami (plik pdf);
– zasady gospodarowania odpadami – ulotka w języku ukraińskim (plik pdf);
– regulamin i zasady korzystania z PSZOK (plik pdf);
– plakat dot. Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Miejskiej Kowary (plik pdf);
– plakat dot. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary (plik jpg)
– metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik (plik pdf)

OPŁATY I DEKLARACJE

– opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujący od 1 kwietnia 2023 roku (pdf)
– wzór deklaracji opłaty dla mieszkańców obowiązujący od 1 kwietnia 2023 roku (pdf)
– wzór deklaracji opłaty dla mieszkańców obowiązujący od 1 kwietnia 2023 roku (odt)
– wzór deklaracji opłaty dla osób prowadzących działalność obowiązujący od 1 kwietnia 2023 roku (pdf)
– wzór deklaracji opłaty dla osób prowadzących działalność obowiązujący od 1 kwietnia 2023 roku (odt)

UCHWAŁY

– uchwała XLIV/274/21 w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kowary (pdf)
– uchwała LIX/362/22 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (pdf)
– uchwała LXVIII/407/23 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik (pdf)
– uchwała LXVIII/405/23 w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary” (pdf)
– uchwała LXVIII/406/23 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)
– uchwała LXVIII/404/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników ściekowych w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (pdf)

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary

USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA:

PUPiH COM-D Sp. z o. o.,
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w Kowarach systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

 • zamieszkałe;

 • niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli takie na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna czy publiczna;

 • od 1 stycznia 2016 r. systemem objęto również właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych zostały określone w uchwale Nr LXVIII/405/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania i pozbywania się następujących frakcji odpadów:

 • tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania – kolor żółty;

 • szkło – kolor zielony;

 • papier i makulatura – kolor niebieski;

 • odpady ulegające biodegradacji i zielone – kolor brązowy;

 • pozostałe po segregacji – kolor czarny.


Do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki, w które właściciel nieruchomości wyposaża się we własnym zakresie.

Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji należy zbierać oddzielnie jako odpady pozostałe po segregacji (zmieszane).

Odpady komunalne pozostałe po segregacji (zmieszane) są gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

Urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (zmieszane) na terenie nieruchomości:

1) zamieszkałych :

– są pojemniki o pojemności minimum 110 l o kolorystyce: czarne, ocynkowane lub opisane;

2) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne :

– są pojemniki o pojemności minimalnej 120 l o kolorystyce: czarne, ocynkowane lub opisane.

3) na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe (w tym rodzinne ogrody działkowe) :

– są pojemniki o pojemności minimum 120 l o kolorystyce: czarne, ocynkowane ub opisane.

4) “Mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne wykonuje firma COM-D.”

PUPiH „COM-D” Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 25,
59 – 400 Jawor
tel.: 75 – 755 – 15 – 18 lub  789 – 446 – 847
NIP: 695 000 17 73, REGON: 390044713
KRS: 0000019263, BDO: 000009053

Cennik usług:

 • mycie wewnętrzne z dezynfekcją oraz mycie zewnętrzne pojemników 1100 litrów – 123,00 zł za pojemnik
 • mycie wewnętrzne z dezynfekcją oraz mycie zewnętrzne pojemników 240 litrów –61,50 zł za pojemnik
 • mycie wewnętrzne z dezynfekcją oraz mycie zewnętrzne pojemników 120 litrów –46,74 zł za pojemnik
 • mycie wewnętrzne z dezynfekcją oraz mycie zewnętrzne pojemników 110 litrów – 46,74 zł za pojemników

 

PODMIOTEM ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY JEST SPÓŁKA:

PUPiH COM-D Sp. z o. o.,
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK reguluje Uchwała nr XLIV/274/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 września 2021 r. ze zmianami w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

 

 • Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady: papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; szkło, odpady opakowaniowe ze szkła; metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe; bioodpady i odpady zielone; przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca; tekstylia w tym ubrania; odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok.

  Nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest; zmieszane odpady komunalne; odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami; padłe zwierzęta.

  Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, gdy odpady są zanieczyszczone lub przyjęcie odpadów było sprzeczne z prawem albo mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Od 1 kwietnia 2023 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości w wysokości 37,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Ustala się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostowniku w wysokości 10,00 zł.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki tj. 74,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości:

– pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł za jeden pojemnik miesięcznie;

– pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł za jeden pojemnik miesięcznie;

– pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł za jeden pojemnik miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości – 206,00 zł na rok.

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane z terenu Gminy Kowary są przekazywane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez spółkę Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Zakład Ścięgny -Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Rozwoju Miasta, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach, tj.:poniedziałek – piątek od 8.00 do 13.00

 

 

Skip to content