Sprawozdanie z przeprowadzonych publicznych konsultacji Rocznego Programu Współpracy

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Miasta Kowary z przeprowadzonych publicznych konsultacji
„Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

 

Celem przeprowadzonych w dniach 30 października – 13 listopada 2017 r. publicznych konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie internetowej Miasta Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski mogły do przedmiotowego projektu przesłać do dnia 13 listopada 2017 r. elektronicznie, listownie lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowarach osobiście.

W wyznaczonym terminie konsultacji do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018” żaden reprezentant kowarskiego sektora NGO nie zgłosił uwag.

W dniu 14 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Kowarach odbyło się spotkanie organizowane przez Burmistrza Miasta Kowary podsumowujące przeprowadzone konsultacje, w którym mogli również uczestniczyć reprezentanci stowarzyszeń i fundacji. Z możliwości tej nie skorzystało żadne stowarzyszenie ani fundacja. Na spotkaniu Burmistrza Miasta Kowary reprezentował Andrzej Weinke – Kierownik Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Kowarach odpowiedzialny m.in. za komunikację społeczną.

Powyższe sprawozdanie udostępnione będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach dla wszystkich zainteresowanych oraz opublikowane na stronie internetowej Miasta Kowary i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary.

Skonsultowany PROGRAM WSPÓŁPRACY został przekazany Radzie Miejskiej w Kowarach, a sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.

 

Burmistrz Miasta Kowary
Bożena Wiśniewska