Zaproszenie do udziału w przetargu dot. projektu: “Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej”

Gmina Miejska w Kowarach zaprasza do udziału w przetargu, dot. projektu: “Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane znajduje się na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej

Więcej informacji o projekcie znajduje się na  stronie internetowej miasta Kowary