9 sierpnia 2017

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023

 

Aktualizacja:

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023 – podsumowanie.

 

Informujemy, że uchwałą nr XXIV/120/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 maja 2016r. Gmina Kowary przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023, który stanowi kluczowy element miejskiej polityki rewitalizacji w perspektywie do roku 2023. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.bip.kowary.pl w zakładce Uchwały Rady Miejskiej lub w Referacie Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, bud. B, II piętro, pok. 25.

 

Projekt, dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023  jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

www.dreamsart.pl

W obecnej perspektywie finansowej Gmina Miejska Kowary stanęła przed szansą pozyskania znacznych środków finansowych na inwestycje związane z rewitalizacją budynków, obiektów i przestrzeni zdegradowanych. Również organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości mogą uzyskać dofinansowanie środków pieniężnych na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych. Warunkiem ubiegania się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją jest wpisanie danej inwestycji lub projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023, obejmują zarówno zadania o charakterze głównym z tzw. Listy „A” m.in. remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej prowadzącej do Stacji Sportów Zimowych i na Starówkę, budowa monitoringu wizyjnego w centrum Kowar, powstanie Kompleksu Sportowego w Kowarach, remont elewacji zabytkowego budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Gielniaka, przebudowa parkingu i powstanie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP3. W LPR znalazły się także zadania uzupełniające z tzw. Listy „B”, których realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych miasta oraz stopnia efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów m.in. modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne, przebudowa byłego dworca PKP na Centrum Kulturalno – Artystyczne i Muzeum Kolejnictwa, termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. Miejskiej Służby Ratowniczej, organizacja kulturalnych i sportowych imprez miejskich integrujących mieszkańców oraz liczne działania na rzecz włączenia społecznego. W tym kontekście przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane projekty. Koszt wszystkich planowanych przedsięwzięć został ustalony na poziomie 32 936 503,00 zł – lista A oraz lista B – 113 524 710,00 zł

Powstanie niniejszego dokumentu poprzedzone było szerokimi konsultacjami społecznymi z udziałem interesariuszy wyznaczonego obszaru zdegradowanego, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i wspólnotami mieszkaniowymi oraz przedstawicielami firm. W ramach prac nad LPR wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej: spotkania informacyjne, badania ankietowe, spacer studyjny – wizja lokalna, warsztaty strategiczne, internetowe konsultacje społeczne programu, konferencja podsumowująca. Opracowany i przyjęty przez Radę Miejską Lokalny Program Rewitalizacji stanie się oficjalnym dokumentem, umożliwiającym podmiotom lokalnym oraz samorządowi na ubieganie się o fundusze unijne na realizację działań rewitalizacyjnych.

Realizacja w/w programu wpłynie na ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru naszej gminy poprzez wsparcie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowację zabudowy, w tym głownie obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym. Celem rewitalizacji jest umożliwienie tworzenia w obrębie obszarów zdegradowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych, np. do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, w tym działalności kulturalnej i edukacyjnej, zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Inicjatywy rewitalizacyjne znajdują przełożenie na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności naszego miasta.

Zdelimitowany obszar obejmuje następujące ulice i obszary rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary: ul. 1 Maja, Plac Franciszkański 1, ul. Jagiellończyka, ul. Jeleniogórska nr 1, 3, 5, ul. Ogrodowa, ul. Zamkowa – część poprzemysłowa, ul. Pocztowa, ul. Sienkiewicza nr 2, ul. Borusiaka, ul. Górnicza nr 1, 1 A, 5, ul. Dworcowa nr 1, 8A, 8B, ul. Karkonoska nr 12, 12A, 17, 19, ul. Bielarska nr 21, ul. Waryńskiego, ul. Kowalska, ul. Wiejska, ul. Staszica 20 – fragment przy szkole i cmentarzu, ul. Podgórze – fragment poprzemysłowy do Przełęczy Kowarskiej.

 

Schematyczna mapka obszaru zdegradowanego.

******************

Informujemy, że uchwałą nr XXI/99/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lutego 2016r. Gmina Kowary przystąpiła do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023. Zarządzeniem Burmistrza nr 18/2016 z dnia 19 lutego 2016r. powołany został Zespół ds. Rewitalizacji, koordynujący działania, dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz opracowania LPR Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023.

Uchwała nr XXI/99/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia LPR Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023: http://www.bip.kowary.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=13250. Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji: http://www.bip.kowary.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=13272.

W ramach prac przygotowawczych zostaną przeprowadzone trzy podstawowe działania, tj. analizy eksperckie, proces partycypacyjny oraz działania edukacyjne (promocyjne) procesu rewitalizacyjnego w ramach 2 etapów.

Pierwszy etap to działania służące ostatecznemu wyznaczeniu obszaru/obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kowary oraz zaangażowaniu interesariuszy w ten proces. W ramach tych działań przewiduje się wykonanie analizy eksperckiej dotyczącej zbadania koncentracji negatywnych zjawisk, występujących na obszarze gminy, a dotyczących bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, działalności gospodarczej i ich powiązania z ładem przestrzenno-funkcjonalnych czy stanem technicznym obiektów budowlanych. Ponadto do tego zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców dotyczące problemów społecznych wstępujących na obszarze zdegradowanym. Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujących formach: jeden spacer studyjny i 2 warsztaty w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego (tematyka warsztatów: 1. Potrzeby i oczekiwania interesariuszy. 2. Prezentacja obszaru zdegradowanego.)

Drugi etap – opracowanie LPR związane jest z określeniem wizji i celów rewitalizacji wraz z interesariuszami. W ramach konsultacji społecznych przewidziano przeprowadzenie 3 warsztatów w celu opracowania LPR (tematyka warsztatów: 1. Opracowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. 2. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań. 3. Prezentacja dokumentu LPR.) Na zakończenie   projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca, na której zostanie dokonana Prezentacja końcowego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016-2023. Całość tego etapu będzie wsparte analizą ekspercką związaną z przygotowaniem programu oraz działaniami edukacyjnymi (promocyjnymi) czyli serią artykułów prasowych przedstawiających informacje dotyczące potrzeby rewitalizacji i działań, które będą podjęte.

Przygotowany w ramach projektu LPR będzie stanowił o kierunkach wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a założenia w nim zawarte będą traktowane priorytetowo w procesie ogólnej rewitalizacji gminy.

Program rewitalizacji będzie jednym z elementów kompleksowego, wieloletniego i partnerskiego podejścia zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru nim objętego. Efektem będzie nie tylko dokument LPR umożliwiający aplikowanie o środki unijne, ale przede wszystkim zbiór rozwiązań określających główne kierunki i konkretne rozwiązania umożliwiające przemyślaną, zintegrowaną i zrównoważoną realizację przekształceń urbanistycznych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, integrując rożne aspekty miejskie.

Celem rewitalizacji jest poprawa warunków przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych mieszkańców, co jest również głównym celem władz miasta. Zadania zapisane w opracowywanym programie rewitalizacji będą traktowane priorytetowo, w związku z czym dołożone zostaną wszelkie starania, aby je zrealizować z zachowaniem zasad kompleksowości i ekonomii. Poza aplikowaniem o środki pomocowe zostaną również rozważone inne możliwości finansowania przedsięwzięć zmierzających do rewitalizacji zagrożonych obszarów miasta. Zadania zawarte w LPR zostaną również wpisane do wieloletniego planu inwestycji miejskich, które będą realizowane w miarę możliwości finansowych miasta oraz zaangażowania interesariuszy rewitalizacji. Pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację założeń LPR jest jedynie elementem przyspieszającym działania. Dostępność, bądź brak tych środków nie jest aspektem determinującym podjęcie prac.

Projekt, dot. przygotowania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kowary na lata 2016 – 2023  jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

www.dreamsart.pl

Skip to content