28 lutego 2022

PomagamUkrainie

Szukasz ratunku przed wojną?
Chcesz wesprzeć uchodźców?

Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz


Ulotka informacyjna w czterech językach:


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców.

Można już składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Więcej w linku poniżej:

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Od 24 marca można składać wnioski o zasiłek 300 zł dla obywateli Ukrainy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Więcej w linku poniżej:

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy


W związku trwającą wojną na Ukrainie i chęcią pomocy ze strony mieszkańców Kowar obywatelom Ukrainy, przybywający do Polski informujemy:

1.Pomoc rzeczową możecie Państwo przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach przy ulicy Zamkowej 5 w godzinach pracy od 7:15 do 15:15 telefon: 75 718 21 13

Do grona najpotrzebniejszych rzeczy należą produkty medyczne oraz leki, produkty higieniczne dla dzieci, jak również dla osób dorosłych, żywność z długim terminem przydatności, woda czy elektronika – nie zbieramy odzieży.

2. Pomoc finansowa w postaci wpłat darowizny możecie dokonać na konto:

PKO Bank Polski nr 90 1020 5226 0000 6402 0734 2035

 

Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska


Od dzisiaj wpłat na pomoc Ukrainie można dokonywać również w euro na konto:

85 1020 5226 0000 6102 0735 9732

kod IBAN: PL85102052260000610207359732

kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

 

Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska


Skip to content