9 sierpnia 2017

System gospodarowania odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowary w roku 2019

USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA WYŁONIONA W DRODZE PRZETARGU, TJ.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe “COM-D” Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
tel. 76 870 21 68
lp.d-1566339017moc@t1566339017katno1566339017k :li1566339017am-e1566339017

z podwykonawcą:
EKO Kowary Sp. z o.o.
ul. Główna 1
58-530 Kowary
tel. 75 718 23 96
e-mail Biuro Eko Kowary

DYSPOZYTOR

tel. 75 718 23 96

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – plik PDF

od dnia 01.05.2019 r do 31.12.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w Kowarach systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

 • zamieszkałe;
 • niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli takie na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna czy publiczna;

Od 1 stycznia 2016 r. systemem objęto również właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych zostały określone w uchwale Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregacje odpadów komunalnych zobowiązani są do wydzielania i wystawiania do odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania;
 • szkło;
 • papier i makulatura;
 • odpady ulegające biodegradacji i zielone.

W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe stosuje sie worki w nastepujacej kolorystyce:

 • zielony z napisem „SZKŁO”  – z przeznaczeniem na szkło,
 • żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • niebieski z napisem „PAPIER” –  z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
 • brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.

Worki dostarczane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne i opatrzone kodem kreskowym i przypisane do konkretnego właściciela nieruchomości. Kody kreskowe służą do identyfikacji miejsca, z którego pochodzą worki z surowcami wtórnymi. Taka ewidencja pozwala jednoznacznie stwierdzić, że mieszkaniec Kowar, który zadeklarował segregację wytworzonych przez siebie odpadów – faktycznie ją prowadzi.

W zabudowie wielorodzinnej, na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych), stosuje się zbiorcze punkty wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów tzw. „gniazda”  dostarczone i udostępnione przez Gminę Kowary, w następującej kolorystyce:

 • zielony z napisem „SZKŁO” – z przeznaczeniem na szkło;
 • żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem  na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
 • niebieski z napisem „PAPIER” –  z przeznaczeniem  na papier i makulaturę;
 • brązowy z napisem „BIO” –  z przeznaczeniem na  odpady ulegające biodegradacji i zielone.

 

PODMIOTEM ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY JEST SPÓŁKA:

SIMEKO Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 28 065
e-mail Biuro Simeko

z podwykonawcą:
EKO Kowary Sp. z o.o.
ul. Główna 1
58-530 Kowary
tel. 75 718 23 96
e-mail Biuro Eko Kowary

 

Instrukcja Segregowania

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK reguluje uchwała nr XXXIV/176/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

PSZOK w Kowarach znajduje się przy ul. Głównej 1
tel. 75 718 23 96, czynny od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 14.00

Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady:  papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1A – Biuro Obsługi Klienta w następujących terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpił zmiana.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 10,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

Pojemność pojemnika na odpadyW przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka za 1 pojemnik)W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (stawka za 1 pojemnik)
30 l2,50 zł3,80 zł
35 l3,00 zł4,40 zł
50 l4,20 zł6,30 zł
70 l5,90 zł8,80 zł
110 l9,20 zł13,80 zł
120 l10,00 zł15,00 zł
240 l20,00 zł30,00 zł
1100 l91,70 zł137,50 zł
7000 l583,40 zł875,00 zł

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

 W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywnyW przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny
Jeden domek letniskowy lub jedna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe60,00 zł/rok90,00 zł/rok

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane z terenu Gminy Kowary są przekazywane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez spółkę Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.o. Zakład Ścięgny-Kostrzyca, Ścięgny-Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice.

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2017 wynosi 45%. W 2017 r. osiągnięty przez Gminę Kowary poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 35%.

W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach urzędowania, tj. od 7:30. do 15:30.

Poniżej linki do pobrania:
Deklaracja – plik [*pdf] – plik [*.doc]plik [*.odt]

1. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary: 

2. Uchwała Nr XXVI/132/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Uchwała Nr XXVI/131/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

4. Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary

6. Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowarach

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP przygotowany został wniosek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.harmonogram