9 sierpnia 2017

System gospodarowania odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowary

 1. USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA WYŁONIONA W DRODZE PRZETARGU, TJ.

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
  i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
  ul. Poniatowskiego 25
  59-400 Jawor
  tel. /76/ 870 30 26

  z podwykonawcą:
  EKO Kowary Sp. z o.o.
  ul. Główna 1
  58-530 Kowary
  tel. 75 718 23 96

 2. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH.

  Harmonogram (Plik PDF)Link

 3. NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

  Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w Kowarach systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

 • zamieszkałe;

 • niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, czyli takie na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna czy publiczna;

 • od 1 stycznia 2016 r. systemem objęto również właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku.

 1. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych zostały określone w uchwale Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary oraz uchwale Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Kowary z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregacje odpadów komunalnych zobowiązani są do wydzielania i wystawiania do odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • tworzywa sztuczne w tym metale i opakowania;

 • szkło;

 • papier i makulatura;

 • odpady ulegające biodegradacji i zielone;

 • zmieszane.

W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe stosuje się worki lub pojemniki w następującej kolorystyce:

 1. zielony z napisem „SZKŁO” – z przeznaczeniem na szkło,

 2. żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

 3. niebieski z napisem „PAPIER” – z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

 4. brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.

Worki dostarczane będą przez podmiot odbierający odpady komunalne.

W zabudowie wielorodzinnej, na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych), stosuje się zbiorcze punkty wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów tzw. „gniazda” dostarczone i udostępnione przez Gminę Kowary, w następującej kolorystyce:

 1. zielony z napisem „SZKŁO” – z przeznaczeniem na szkło;

 2. żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;

 3. niebieski z napisem „PAPIER” – z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

 4. brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.

Dopuszczalne jest również gromadzenie odpadów w pojemnikach i workach na selektywną zbiórkę odpadów, w które właściciel nieruchomości może wyposażyć się we własnym zakresie.

PODMIOTEM ZBIERAJĄCYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY JEST SPÓŁKA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
tel. /76/ 870 30 26

z podwykonawcą:

EKO Kowary Sp. z o.o.
ul. Główna 1
58-530 Kowary
tel. 75 718 23 96

INSTRUKCJA SEGREGOWANIA – (Plik PDF)

 1. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK reguluje Uchwała nr XXXIV/176/17 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary.

PSZOK w Kowarach znajduje się przy ul. Zamkowej 2 (teren Miejskiej Służby Ratowniczej)

tel. 502-909-467, czynny od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 15.00

Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

 1. OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Informujemy, że od 1 października 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XI/61/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 20,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

  W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

Pojemność pojemnika na odpady

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka za 1 pojemnik)

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (stawka za 1 pojemnik)

30 l

3,80

5,00

35 l

4,40

5,90

50 l

6,30

8,40

70 l

8,80

11,70

110 l

13,80

18,40

120 l

15,00

20,00

240 l

30,00

40,00

1100 l

137,50

183,40

7000 l

875,00

1166,70

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny

Jeden domek letniskowy lub jedna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

90,00 zł/rok

120,00 zł/rok

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane z terenu Gminy Kowary są przekazywane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez spółkę Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.o. Zakład Ścięgny-Kostrzyca, Ścięgny-Kostrzyca, 58-533 Mysłakowice.

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dla roku 2018 wynosi 40%. W 2018 r. osiągnięty przez Gminę Kowary poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 37%.

W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach urzędowania, tj. od 7:30. do 15:30.

W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Rozwoju Miasta, pok. nr 6, tel. (75) 64-39-225, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek – środa od 7.30 do 15.30
czwartek – od 7.30 do 17.00
piątek – od 7.30 do 14.00

Poniżej linki do pobrania:

Deklaracja –

Deklaracja (Plik PDF)Link Deklaracja (Plik ODT)Link

 

1. UCHWAŁA NR XXXIV/177/17RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 28 lutego 2017 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary link http://www.bip.kowary.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=14486 i UCHWAŁA NR XI/60/19RADY MIEJSKIEJ W KOWARACHz dnia 29 sierpnia 2019 r.zmieniajaca uchwałę Nr XXXIV/177/17 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary. Link http://kowary.esesja.pl/zalaczniki/57002/60-uchwala-zmiany-do-regulaminu_526392.pdf

2. UCHWAŁA NR XI/62/19RADY MIEJSKIEJ W KOWARACHz dnia 29 sierpnia 2019 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokościopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocąśrodków komunikacji elektroniczne. Link http://kowary.esesja.pl/zalaczniki/57002/62-uchwala-w-sprawie-wzoru-deklaracji_526395.pdf

3. UCHWAŁA NR XI/61/19RADY MIEJSKIEJ W KOWARACHz dnia 29 sierpnia 2019 r.w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Link http://kowary.esesja.pl/zalaczniki/57002/61-uchwala-stawki_526393.pdf

4. UCHWAŁA NR XXVI/129/16RADY MIEJSKIEJ W KOWARACHz dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniausług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właścicielanieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Link https://um.kowary.pl/um-uploads/2017/08/sposob_zakres.pdf

5. UCHWAŁA NR XXXIV/176/17RADY MIEJSKIEJ W KOWARACHz dnia 28 lutego 2017 r.zmieniającauchwałę Nr XXVI/129/16 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawieszczegółowego sposobu i zakresuświadczeniausług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomościi zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomościopłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Link http://www.bip.kowary.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=14487

6. UCHWAŁA NR XXVI/130/16RADY MIEJSKIEJ W KOWARACHz dnia 15 lipca 2016 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniaopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Link https://um.kowary.pl/um-uploads/2017/08/tryb_uiszczania_opl%C2%82aty.pdf

7. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowarach. – (Plik PDF)

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP przygotowany został wniosek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.harmonogram