28 października 2021

Czyste powietrze

 

 

Dane o realizacji programu Czyste Powietrze w Gminie Miejskiej Kowary.

Stan na 30.09.2022 r.

Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1 – budynek “B”, II piętro, pokój nr 25.

Czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00 – 14:00 lub w innych godzinach i dniach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym. Tel.: 75 64 56 111.

 

O Programie CZYSTE POWIETRZE

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Zmiany w Programie CZYSTE POWIETRZE od 03.01.2023 r.

Informujemy, że z dniem 3 stycznia 2023 r. wejdzie w życie wiele korzystnych zmian w programie „Czyste Powietrze”.

Akademia Czystego powietrza 2023

Najważniejsze modyfikacje programu „Czyste Powietrze”:
wyższe dofinansowanie
podniesienie progów dochodowych
możliwość rozszerzenia wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” o termomodernizację domu (o ile wcześniej wniosek dotyczył wyłącznie wymiany pieca)
obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego lokalu
ścieżki bankowej programu

Beneficjenci

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
b) podwyższony poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym do 1894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym do 2651 zł.
c) najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym do 1090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym do 1526 zł.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie

 1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: 1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub 2) w serwisie „gov.pl”.
 3. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie; elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 4. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
 5. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 6. Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Za pośrednictwem banku

 1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80*
* pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tel. 71 333 09 40 – https://wfosigw.wroclaw.pl/

 

Skip to content