13 stycznia 2022

Podatek od środków transportowych

 

 

ZAPRASZAMY
do Kowar wszystkich przedsiębiorców posiadających środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Oferujemy bardzo niskie stawki podatku.

 

Na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku podatkowym 2023 obowiązywać będzie Uchwała Nr LXIII/374/22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2022 roku, poz. 5818.

Jeśli chcecie być naszymi Podatnikami wystarczy:

  • mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie Kowar, lub

  • na terenie miasta Kowary znajdować się musi zakład lub wydzielona jednostka posiadająca środki transportowe – w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, oraz

  • dokonać zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej i złożyć deklarację DT-1,

  • dokonać zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały zarządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy oraz złożyć deklarację DT-1.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1452 ze zm. ) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są :

• składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1,

• odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,

• wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kowary.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Dodatkowe informacje uzyskać można:

w Wydziale Finansowym, tel. 75 64 39 224

poniżej treść uchwały do pobrania:

Uchwała Nr LXIII/374/22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 listopada 2022 roku.

Skip to content