4 września 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data: 04 września 2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający tj. Wspólnota Mieszkaniowa 1-go Maja 20 zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na zasadzie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie: Wykonanie robót remontowych – wymiana pokrycia dachu papowego w ramach zadania, pn.: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej.”

rozstrzygniętego w dniu 04.08.2017r., wybrana została najkorzystniejsza oferta, tj.: firmy ERBUD PPHU sc, ul. Batorego 11/1, 58-530 Kowary, za cenę brutto wynoszącą: 59.915,84 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 84/100).

Oferta w/w Wykonawcy została zaakceptowana, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, zawiera najniższą cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane e-mailem w dn. 19.07.2017r., do 3 następujących Wykonawców:

  1. Dach Deker Tomasz Charłampowicz, ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia Góra

  2. ERBUD PPHU sc, ul. Batorego 11/1, 58-530 Kowary

  3. Techo Krzysztof Dumański, ul. Leśna 18/25, 58-530 Kowary

W postepowaniu ofertę złożyło 2 następujących Wykonawców:

  1. Dach Deker Tomasz Charłampowicz, ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia Góra

  2. ERBUD PPHU sc, ul. Batorego 11/1, 58-530 Kowary

  3. …………………….

Porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Liczba punktów w kryterium – cena
  1. Dach Deker Tomasz Charłampowicz, ul. Ptasia 9, 58-500 Jelenia Góra
  2. ERBUD PPHU sc, ul. Batorego 11/1, 58-530 Kowary
78

100

protokół z otwarcia ofert do zapytania – Plik PDF