Nabór na stanowisko ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,

58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1

na stanowisko: specjalista ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonychzadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

7) biegła obsługa systemów komputerowych.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) staż pracy w samorządzie terytorialnym na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

2) wiedza z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

3) znajomość specyfiki środowiska oraz potrzeb zamieszkujących w Kowarach mniejszości narodowych i etnicznych;

4) umiejętność pracy w zespole.

Więcej informacji pod linkiem