Dlaczego śmieci drożeją?

Dlaczego śmieci drożeją?

Zapewne każdy z mieszkańców zadawał sobie to pytanie już niejednokrotnie. Wbrew niektórym opiniom nie chodzi o zasilenie budżetu gminy, podwyżki dla pracowników czy zadbanie o estetykę miasta (np. donice z kwiatami). Wszystkie pieniądze pozyskane od mieszkańców MUSZĄ być przeznaczone na transport i zagospodarowanie odpadów, likwidację „dzikich wysypisk” i działania ściśle związane z utylizacją odpadów oraz edukację ekologiczną itp.

Można zauważyć, że za 50,00 zł nie zrobi się już takich zakupów jak kiedyś, a mimo że większość ludzi stara się oszczędzać, to rachunki za wodę, gaz i prąd przychodzą coraz wyższe.

Rosną również ceny wszystkich usług związanych z gospodarką odpadami, na które samorząd nie ma żadnego wpływu. Wzrost paliwa i koszty utrzymania pracowników przekładają się na koszt usługi związanej z transportem odpadów z terenu naszej gminy do pobliskiego Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Podwyżka cen za zagospodarowanie odpadów w KCGO związane jest również ze wzrostem opłaty marszałkowskiej, która w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła, za tzw. balast z 74,26 zł do 276,10 zł za 1 tonę odpadów, to znaczy – prawie 400%.

Odkąd gminy przejęły obowiązek gospodarki odpadami, czyli od lipca 2013 roku , cena 10,00 zł przy deklarowanej segregacji i 15,00 zł przy odpadach niesegregowanych utrzymywała się do końca sierpnia 2019 roku. Z dniem 1 września 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podniesiono kolejno na 15,00 zł i 20,00 zł.

Należy jednak zwrócić uwagę, że tzw. opłata marszałkowska wzrosła już znacznie w roku 2017 – na co wskazuje powyższy wykres.

Poniżej przedstawiono jak przedstawiają się ceny za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami.

Z powyższego wykresu wyraźnie wynika, że cena za odpad komunalny zmieszany (niesegregowany) wzrosła od lipca 2013 roku o 394,03 zł na tonie.

Wzrosła nie tylko cena, ale także ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców Kowar. Odkąd w kwietniu 2020 roku gmina wprowadziła obowiązek segregacji z podziałem na pięć frakcji : papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i zmieszane (pozostałe odpady po segregacji) i ustaliła jedną cenę dla wszystkich mieszkańców – 23,00 zł/os – zauważono niewielki spadek w ilości wytwarzanych odpadów zmieszanych, a znaczny wzrost pozostałych frakcji. Świadczy to, iż mieszkańcy mają świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą brak segregacji. Wiedzą jak ważne jest to nie tylko dla ludzi zamieszkujących Kowary, ale i dla całej populacji.

Analizując kolejne wykresy można zauważyć, że ceny za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wzrosły trzykrotnie, w niektórych przypadkach nawet czterokrotnie. Poniżej pokazano to na przykładzie bioodpadów. Kiedy w 2013 roku gminy przejęły obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami cena za jedną tonę bioodpadu wynosiła 75,60 zł. Dzisiaj jest to kwota 324,00 zł za tonę.

Pamiętać należy, że odpadów produkujemy coraz więcej i w miesiącach od 1 kwietnia do 31 października bioodpady wywożone są z terenu miasta w każdy poniedziałek, a w pozostałym okresie co dwa tygodnie.

Burmistrz Miasta Kowary wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców zorganizował na terenie Straży Pożarnej przy ul. Zamkowej 2a Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od mieszkańców gminy posegregowane odpady tj.: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto w ciągu roku regularnie są likwidowane nielegalne wysypiska śmieci, gdzie mieszkańcy porzucają w lasach, na łąkach czy przy wiatach śmietnikowych min. niepotrzebny już sprzęt AGD, RTV, meble bądź poremontowy gruz, choć cztery razy w roku jest organizowana mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a w dniach od poniedziałku do piątku można samodzielnie, nieodpłatnie wywieźć taki odpad do PSZOK.

Za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami gmina musi zapłacić 864,00 zł za tonę. To jest 616,87 zł więcej niż w roku 2013, gdzie za jedna tonę tego odpadu gmina płaciła 229,13 zł. Obrazuje to poniższy wykres.

Zgodnie z ustawą system gospodarowanie odpadami jest systemem, który powinien się sam finansować, co oznacza, że gmina nie powinna do tego systemu dokładać.

Powyższa analiza wykazuje, że wzrost cen za odpady komunalne jest nieunikniony i należy się go spodziewać.

Materiał przygotowała Ada Bartuś

Skip to content