Dolnośląski Urząd Wojewódzki w partnerstwie z Fundacją Ukraina realizuje projekt

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w partnerstwie z Fundacją Ukraina realizuje projekt

pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ofercie wsparcia realizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej mogą w ramach projektu skorzystać z wymienionych niżej usług:

1. Punkt Informacyjny dla cudzoziemców i pomoc Specjalistów.

Można tam uzyskać informacje dotyczące złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę, złożyć wniosek czy też uzupełnić braki formalne lub wymienić Kartę Pobytu.

2. Punkt Doradztwa Prawnego

Odbywają się tam bezpłatne konsultacje z radcą prawnym m.in. z zakresu legalizacji pobytu, prawa cywilnego (w tym najmu lokali), prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych czy edukacji i pomocy społecznej oraz pomoc w sporządzaniu pism urzędowych i procesowych.

3. Doradztwo zawodowe

w Delegaturach DUW w Legnicy i Wałbrzychu, podczas którego można otrzymać bezpłatną pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, znalezieniu ofert pracy czy przygotowaniu się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia dokumentów urzędowych na język polski z języka ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego, niezbędnych do legalizacji pobytu i uzyskania zatrudnienia, np. dyplomy, certyfikaty, książeczki zdrowia, świadectwa pracy itp.

5. Tłumaczenie ustne

przy spotkaniach z radcami prawnymi, doradcami zawodowymi i specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia

6. Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach

Grupowe i indywidualne formy wsparcia, dzięki któremu zostaną sfinansowane zajęcia mające na celu pomoc uczniom- obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym środowisku, np. nauka języka polskiego, zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia integracyjne dla uczniów obywatelstwa polskiego i uczniów posiadających obywatelstwo państw trzecich.

Ponadto szeroką ofertę wsparcia adresowanego do podmiotów działających
w obszarze migracji i integracji międzykulturowej oraz cudzoziemców znajdą Państwo
w proponowanych przez Fundację Ukraina działaniach, takich jak szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, szkolenia dla dla nauczycieli i dyrektorów szkół, wizyty studyjne przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, mobilne punkty doradcze oraz kursy integracyjno-adaptacyjne.

Formy wsparcia można uzyskać w następujących miejscach:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki We Wrocławiu, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel: 71 340 60 00 , 801 43 00 86

Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-200 Legnica, tel: 76 856 02 03

Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, ul. Juliusza Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, tel: 74 847 41 01

Skip to content