Komunikat – akcja informacyjna “Zakaz wypalania traw”

informacja

Akcja informacyjna

! ZAKAZ WYPALANIA TRAW !

Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2020, poz. 55)

Art. 124

Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131, pkt 12

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

USTAWA z dnia 28 września 1991r. o lasach
(Dz. U. 2020, poz. 1463)

Art. 30, pkt 3

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.


USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. 2020, poz. 1444, 1517)

Art. 163

Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Art. 164

Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Przestrzegaj prawa


NIE WYPALAJ TRAW

 

Skip to content