Komunikat KSWiK – informacja o zmianie taryf

I N F O R M A C J A

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Kowarach

informuje, że w dniu 10.01.2020 r. została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.106.2019.PK zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary i tym samym orzekająca o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437) informujemy, że na terenie Gminy Kowary w okresie od 18.01.2021r. do 17.01.2022 r. będą obowiązywać następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki:

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla:

  1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe8,18 zł/m³ (netto) =8,83 zł (brutto)

  1. Grupa 2 podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) – 8,18zł/m³ (netto) =8,83 zł (brutto)

  2. Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 8,18zł/m³ (netto) =8,83 zł (brutto)


Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:

  1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe17,29 zł/m³ (netto) =18,67 zł (brutto)

  1. Grupa 2 podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) – 17,29 zł/m³ (netto) =18,67 zł (brutto)

  2. Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 17,29 zł/m³ (netto) =18,67 zł (brutto)

Uchwałą Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.12.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) na terenie Gminy Miejskiej Kowary zostały ustalone obowiązujące od 18.01.2020 r. do 17.01.2023 r. dopłaty:

Dopłata do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 zł/ m³ (brutto)

Dopłata do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 7,06 zł/m³ (netto) = 7,62 zł/ m³ (brutto)

W związku z powyższym cena po dopłacie od 18.01.2021 wynosi:

Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 8,18 zł/m³ (netto) = 8,83 zł/ m³ (brutto)

Grupa 2 – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) – 8,18 zł/m³ (netto) = 8,83 zł/ m³ (brutto)

Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 8,18 zł/m³ (netto) = 8,83 zł/ m³ (brutto)

Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 10,23 zł/m³ (netto) = 11,05 zł/ m³ (brutto)

Grupa 2 – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) – 17,29 zł/m³ (netto) = 18,67 zł/ m³ (brutto)

Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 17,29 zł/m³ (netto) = 18,67 zł/ m³ (brutto)

 

KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.∙ Bukowiec ul. Robotnicza 6 ∙ 58-533 Mysłakowice Oddział w Kowarach ul. Jeleniogórska 39 58-530 Kowary

tel. (075) 75 718 27 71 ∙ fax. (075) 75 718 24 00 ∙ e-mail:

Regon 020054960 ∙ NIP 6112550499 ∙ KRS 0000234031 ∙ Kapitał zakładowy 150.857.000,00 zł

Skip to content