Komunikat – nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UM Kowary

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

STANOWISKO: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO


1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa wart. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) albo dyplomu uznanego za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 ww. ustawy;
6) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
7) posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;
8) wysoka kultura osobista, komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
9) umiejętność obsługi komputera;

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) preferowane będzie doświadczenie w pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego;

3.OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
2) przyjmowanie oświadczeń z zakresu stanu cywilnego;
3) udzielanie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz poza nim;
4) wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń z zakresu stanu cywilnego
5) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu stanu cywilnego oraz o zmianie imion i nazwisk;
6) rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP, przenoszenie oraz odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
7) wpisywanie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, protokołów lub innych dokumentów pochodzących również od organów obcego państwa;
8) prostowanie, uzupełnianie, unieważnianie treści aktów stanu cywilnego;
9) rejestracja danych w rejestrze PESEL, usuwanie niezgodności oraz nadawanie numeru PESEL i meldowanie dzieci urodzonych na terenie Miasta Kowary;

4.WARUNKI PRACY:

1) praca w systemie jednozmianowym, w równoważnym systemie czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana głównie w biurze, w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnospraw-nych
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

Więcej informacji na stronie BIP pod linkiem

Skip to content