Komunikat w sprawie pomocy dla mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą w zasobach miasta

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem zagrożenia COVID-19 na terenie Polski informujemy, iż mieszkańcy Kowar, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą się ubiegać indywidualnie o pomoc w opłacie należności czynszowej za lokale użytkowe będące własnością miasta na następujących zasadach:

– o pomoc mogą się ubiegać najemcy lokali użytkowych , którzy przed dniem 1 marca 2020 nie mieli zaległości w należnościach czynszowych oraz którzy w związku z koronowirusem pozbawieni są możliwości zarobkowania.

– wystąpią do dyrektora ZEZK z wnioskiem: pisemnym /możliwość zgłoszenia telefonicznego: 75 718 22 308 lub mailowego: / o pomoc w opłaceniu należności czynszowych za dany miesiąc a następnie przedstawią dokumenty potwierdzające utratę dochodów / wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej/ oświadczenie o utracie dochodu w związku z zakończeniem/zawieszeniem działalności…,dokumenty te muszą zostać dostarczone po zakończeniu stanu epidemicznego/

Wnioski dotyczą okresu od 1 kwietnia 2020 r – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu należy składać do dyrektora ZEZK po zakończeniu każdego miesiąca, którego ma dotyczyć zawieszenie opłaty czynszowej, z wyłączeniem opłaty za media.
Zawieszenie należności czynszowych za lokal użytkowy może obejmować okres 3 miesięcy ( maksymalnie). Za okres zawieszenie nie będą naliczane odsetki.

Na wniosek najemcy lokalu użytkowego Dyrektor ZEZK może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty należności czynszowych, nie dłużej jednak niż do końca 2020 roku, z wyłączeniem opłaty za media.

W szczególnych sytuacjach Dyrektor ZEZK może podjąć decyzję o częściowym umorzeniu należności czynszowych za lokal użytkowy, z wyłączeniem opłaty za media.

Uwaga :
– o pomoc we wnoszeniu należności czynszowych za lokal użytkowy można wnioskować do dyrektora ZEZK w trzech następujących po sobie kolejnych miesiącach.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Radni Rady Miejskiej w Kowarach

 

Załącznik 1 – WNIOSEK w sprawie sposobu spłaty należności pieniężnych przypadających Zarządowi Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach: plik *.docx / plik *.pdf

Załącznik 2 – OŚWIADCZENIE o dochodach, stanie majątkowym oraz zobowiązaniach finansowych wnioskodawcy ubiegającego się o ulgę: plik *.docx / plik *.pdf

 

Skip to content