Komunikat w sprawie pomocy w opłacie należności czynszowej za lokale będące własnością miasta

W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem zagrożenia COVID-19 na terenie Polski informujemy, iż mieszkańcy Kowar, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą się ubiegać indywidualnie o pomoc w opłacie należności czynszowej za lokale będące własnością miasta na następujących zasadach:

– o pomoc mogą się ubiegać najemcy, którzy przed dniem 1 marca 2020 nie mieli zaległości w należnościach czynszowych,

– wystąpią do dyrektora ZEZK z wnioskiem: pisemnym /możliwość zgłoszenia telefonicznego: 75 718 22 308 lub mailowego: /
o pomoc w opłaceniu należności czynszowych za dany miesiąc a następnie przedstawią dokumenty potwierdzające utratę dochodów:
* wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej,
* potwierdzenie z PUP o rejestracji jako bezrobotny,
* oświadczenie o utracie dochodu w związku z rozwiązaniem dotychczasowych umów o dzieło, umowy zlecenia; dokumenty te muszą zostać dostarczone po zakończeniu stanu epidemiologicznego.

 

Wnioski dotyczą okresu od 1 kwietnia 2020 r – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu należy składać do dyrektora ZEZK z określeniem którego miesiąca ma dotyczyć zawieszenie opłaty czynszowej, z wyłączeniem opłaty za media.
Zawieszenie należności czynszowych może obejmować okres 3 miesięcy ( maksymalnie). Za okres zawieszenie nie będą naliczane odsetki.

Na wniosek najemcy Dyrektor ZEZK może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty należności czynszowych, z wyłączeniem opłaty za media.

W szczególnych sytuacjach Dyrektor ZEZK może podjąć decyzję o czasowym umorzeniu należności czynszowych, z wyłączeniem opłaty za media.

Uwaga :
– o pomoc we wnoszeniu należności czynszowych można wnioskować do dyrektora ZEZK w trzech następujących po sobie kolejnych miesiącach. Po zakończeniu pomocy ze strony ZEZK-u wnioskodawca może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w MOPS Kowary.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Radni Rady Miejskiej w Kowarach

 

Załącznik 1 – WNIOSEK w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Zarządowi Eksploatacji
Zasobów Komunalnych w Kowarach: plik *.docx / plik *.pdf

Załącznik 2 – OŚWIADCZENIE o dochodach , stanie majątkowym oraz zobowiązaniach finansowych wnioskodawcy: plik *.docx / plik *.pdf

Skip to content