Komunikat – wznowienie działalności punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK w Kowarach

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK


Zasady przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK reguluje Uchwała nr XVIII/117/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 r. ze zmianami w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z późniejszymi zmianami.

PSZOK w Kowarach znajduje się przy ul. Zamkowej 2 (teren Miejskiej Służby Ratowniczej)

tel. 502-909-467, czynny od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 15.00

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskiej Kowary.

Do PSZOK przyjmowane są posegregowane odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4 szt. na rok na mieszkańca, tekstylia, ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych.

Nie są przyjmowane : odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami, padłe zwierzęta, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych, gdy odpady są zanieczyszczone lub przyjęcie odpadów było sprzeczne z prawem albo mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary (link).

Uchwała NR XX/131/20, Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik (link).

Uchwała NR XX/132/20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary (link).

Skan dokumentu pod linkiem:

Skip to content