Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich

Zarząd Związku Gmin Karkonoskich ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich

 

Wymagania niezbędne 
1) obywatelstwo polskie;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia) o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie, prawo, ochrona środowiska);
6) udokumentowany co najmniej 5 – letni staż pracy;
7) dobra znajomość przepisów: − ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych, gospodarki odpadami wynikających z zapisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych; − Kodeksu postępowania administracyjnego;
8) znajomość Statutu Związku Gmin Karkonoskich i działalności organów Związku;
9) bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych /MS Office/;
10) posiadanie prawa jazdy kategorii B.
11) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku dyrektora.

 

Wymagania dodatkowe: 
1) minimum 3 letni staż na stanowisku kierowniczym;
2) umiejętność organizacji pracy, kierowania zespołem i współdziałania w zespole;
3) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z różnych funduszy, w tym szczególnie doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
4) znajomość języka obcego (j. angielski, j. niemiecki) w stopniu co najmniej podstawowym;
5) preferowany staż pracy w administracji publicznej lub na podobnych stanowiskach;
6) ogólna znajomość historii regionu oraz działań związanych z promocją regionu;
7) umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami administracji państwowej, samorządowej;
8) samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres.

 

Podstawowy zakres obowiązków związany ze stanowiskiem:
1) kierowanie bieżącymi sprawami biura oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz w zakresie pełnomocnictwa ustalonego przez Zarząd;
2) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Związku;
3) określanie polityki kadrowej i płacowej;
4) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Biura;
5) nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową Związku;
6) gospodarowanie mieniem Związku;
7) przygotowywanie umów, porozumień, pism, informacji, analiz, sprawozdań z działalności Związku;
8) utrzymywanie kontaktów z jednostkami administracji państwowej, samorządowej, środkami masowego przekazu (radio, prasa, TV);
9) wykonywanie poleceń Przewodniczącego Zarządu wynikających z upoważnień;
10) kierowanie pracą Biura.

 

Miejsce i warunki pracy:
Miejsce pracy: Pałac – Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice i poza nim.

Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo;
2) praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin. Kontakt z interesantami oraz konieczność przemieszczania się wewnątrz budynku i często poza budynkiem /udział w spotkaniach, imprezach, festynach itp. na terenie gmin członkowskich Związku, również w weekendy/;
3) przewidywany termin rozpoczęcia pracy – sierpień 2019 r.

 

Wymagane dokumenty: 
1) CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) list motywacyjny zwierający koncepcję funkcjonowania biura Związku Gmin Karkonoskich;
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy tj.: świadectwa pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu;
6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260): − o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; − o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; − o niekaralności w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku posiadania orzeczenia;
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.

Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich” w sekretariacie biura Związku Gmin Karkonoskich – Pałac-Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godziny 12.00. Aplikacje które wpłyną do Związku Gmin Karkonoskich /liczy się data otrzymania dokumentów przez biuro/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta KowaryLINK

Skip to content