Nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata poświadczonego dokumentami
doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego (preferowane będzie doświadczenie w samorządzie terytorialnym);
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych;
8) umiejętność:
-interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych,
– sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
– opracowywania dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych,
– weryfikacji kosztorysów ofertowych,
9) umiejętność obsługi komputera;
10) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na
stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

2. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje
się przepisy Ustawy PZP oraz postępowań, do których nie stosuje się przepisów Ustawy PZP, w tym
opracowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
opracowanie projektów umów, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
2) udzielanie wsparcia kierownikom jednostek organizacyjnych miasta w celu zapewnienia zgodności
realizowanych postępowań z obowiązującymi przepisami,
3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów,
4) monitorowanie realizacji zawartych umów,
5) sprawozdawczość z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
6) prowadzenie szkoleń pracowników urzędu,
7) przeprowadzanie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również
w jednostkach organizacyjnych miasta) w zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta,
8) opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych.

3. WARUNKI PRACY:

1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana w biurze oraz w terenie;
3) praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,
drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
od pracodawcy);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie prowadzenia
zamówień publicznych (świadectwa pracy, zakresy obowiązków, zaświadczenia, itp.);
6) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;

6. SKŁADANIE OFERT:

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”, z podaniem na kopercie swojego
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 27.09.2019 roku (decyduje data wpływu
do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

7. INFORMACJE DODATKOWE:

1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż
6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny
wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika;
2) planowany termin zatrudnienia: październik 2019r.;
3) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Kowary, 12.09.2019r. Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska

Treść ogłoszeniaLink

Skip to content