Nabór na stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,

58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1

na stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata poświadczonego dokumentami doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie     zamówienia publicznego (preferowane będzie doświadczenie w samorządzie terytorialnym);
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych;
8) umiejętność:-interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych,- sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,- opracowywania dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych, – weryfikacji kosztorysów ofertowych,9)umiejętność obsługi komputera;10)komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP pod adresem ->  

Skip to content