Nabór na stanowisko: referent ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury.

 

AG.2110.14.2019
Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
NA CZAS OKREŚLONY – NA ZASTĘPSTWO
stanowisko referent ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury lub kierunki pokrewne;
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia;
5) wiedza w zakresie architektury, budownictwa i urbanistyki, znajomość ustaw: o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, kodeks postępowania
administracyjnego;
6) biegła obsługa komputera;
7) posiadanie wyobraźni przestrzennej, umiejętność pracy w zespole; komunikatywność, odporność na stres,
wysoka kultura osobista;
2. MILE WIDZIANE: znajomość branży budowlanej, staż pracy w administracji publicznej na podobnym
stanowisku;
3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie spraw z zakresu urbanistyki:
– prowadzenie postępowania przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych i przygotowanie projektów
uchwał w tym zakresie (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian),
– rozpatrywanie wniosków o zmianę przeznaczenia terenu,
– sporządzanie informacji z zakresu realizacji ustaleń planistycznych;
2) nadzorowanie zgodności realizowanych i planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z ustaleniami
miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania;
3) przygotowanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzeń
inwestycyjnych i remontowych;
4) wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
5) wydawanie informacji, zawiadomień, opinii, w tym opiniowanie projektów prac na przykład geologicznych,
wstępnych projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności projektu albo sposobu użytkowania
(budynku) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
6) prowadzenie działań związanych z roszczeniami w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, w tym opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, roszczenia
odszkodowawcze w związku z uchwaleniem albo zmianą planu zagospodarowania przestrzennego;
7) ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego;
8) współpraca w zakresie:
– opiniowania projektów geodezyjnych,
– przygotowanie dla potrzeb urzędu planów regulacyjnych terenów do sprzedaży i ustaleń wytycznych dla
przyszłej zabudowy,
– wypracowanie strategii zagospodarowania mienia komunalnego i wnioskowanie o pozyskiwanie
nieruchomości wynikających z celów urbanistycznych,
– promocji zbywanych nieruchomości,
– opiniowanie funkcji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
9) koordynacja przedsięwzięć z zakresu poprawy estetyki miejskiej, ładu i porządku przestrzennego, ochrony
krajobrazu;
10) współdziałanie przy prowadzeniu inwestycji miejskich;
11) prowadzenie spraw związanych z ochroną wartości materialnych zabytkowych obiektów na terenie gminy;
12) prowadzenie spraw wynikających z ustaleń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
13) pomoc inwestorom przy wyborze projektów, technologii i rozwiązaniach architektonicznych przedsięwzięć
mieszkalnych i usługowych;
14) uczestnictwo w pracach komisji koordynującej działania z zakresu:
– ewidencjonowania obszarów chronionych i zagrożonych,
– usuwanie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej,
15) inicjowanie działań mających na celu realizację ustaleń strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kowary oraz
Lokalnego Programu Rozwoju gminy;
16) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
4. WARUNKI PRACY:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana w biurze oraz w terenie;
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka,
kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% .
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których osoba ubiega się o stanowisko;
– dotychczasowe doświadczenia w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową;
– ewentualnie inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko;
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy;
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
Dodatkowo inne dokumenty potwierdzające ewentualne doświadczenie zawodowe, tj.: kserokopie świadectw pracy,
zaświadczenia, dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie (dla osób obecnie pracujących), zakresy
obowiązków, ukończone szkolenia, itp.;
7. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście
lub listem poleconym przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury”, z podaniem
na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 06.06.2019 roku (decyduje
data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje
niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15
ustawy o pracownikach samorządowych.
8. INFORMACJE DODATKOWE:
1) umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo;
2) planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r.;
3) informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu
składania ofert pracy;

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Kowary, 23.05.2019r.

 

Więcej informacji – Biuletyn Informacji PublicznejLINK

 

Skip to content