Nabór na stanowisko: referent ds. księgowości podatkowej

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: referent ds. księgowości podatkowej

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie co najmniej średnie;
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) umiejętność obsługi komputera;

2. MILE WIDZIANE:
1) znajomość ustaw : o samorządzie gminnym, o rachunkowości,o finansach publicznych;
2) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
3) umiejętność pracy w zespole, sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, rzetelność;
4) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie syntetycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym FKB+ dla
jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach w zakresie dochodów;
2) sporządzanie jednostkowych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych Urzędu
Miejskiego jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów;
3) prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów z tytułu dzierżaw w systemie finansowym NDZ+;
4) windykacja dochodów wynikających z umów cywilnoprawnych;
5) weryfikacja opłat pobieranych w drodze inkasa tj. opłaty targowej;
6) weryfikacja opłat pobieranych w drodze umowy na administrowanie cmentarzami komunalnymi tj.
opłaty za usługi cmentarne i pogrzebowe;
7) prowadzenie syntetycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym FKB+ dla
jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach w zakresie wpływów stanowiących dochody
budżetu państwa – podatek VAT;
8) obsługa gwarancji bankowych jako formy wniesienia wadium lub należytego wykonania umowy;

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4) praca na I piętrze w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
5) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;

7. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej”, z podaniem na kopercie swojego
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 15.01.2019 roku (decyduje data wpływu
do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

8. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa
w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie
dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się
egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem
dalszego zatrudnienia pracownika.
2) planowany termin zatrudnienia: luty 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Kowary, 03.01.2019r.
Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skip to content