Nabór na stanowisko: specjalista ds. kontroli podatkowej

nabór na stanowisko

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: specjalista ds. kontroli podatkowej

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 2 lata stażu pracy – preferowane w samorządzie terytorialnym;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 6) nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej;
2) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, nastawienie na samorozwój;
3) biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów księgowości budżetowej, Windows, Open Office lub Microsoft Office) i zdolność do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Kowary pod linkiem (link)

Skip to content