Nabór na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 2 lata stażu pracy;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych;
8) posiadanie umiejętności obsługi komputera;
9) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na
stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
2. MILE WIDZIANE: doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego;
3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ::
1) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych we współpracy z merytorycznie
właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz, w miarę potrzeb, udzielanie konsultacji
i pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w celu zapewnienia zgodności
realizowanych procedur z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i zawartych umów,
3) monitorowanie realizacji zawartych umów,
4) sprawozdawczość z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5) przeprowadzanie kontroli w przedmiocie przestrzegania procedur zamówień publicznych (również
w jednostkach organizacyjnych gminy) w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
6) opracowywanie dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych.
4. WARUNKI PRACY:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), w równoważnym systemie czasu
pracy;
2) praca wykonywana w głównie biurze;
3) praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% .
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
od pracodawcy);
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;
7. DODATKOWE DOKUMENTY:
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia zamówień
publicznych
8. SKŁADANIE OFERT:
ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter),
osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”, z podaniem na kopercie swojego
imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 15 kwietnia 2019 roku (decyduje data
wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.
9. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż
6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny
wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika;
2) planowany termin zatrudnienia: kwiecień/maj 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Kowary, 02.04.2019r.
Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Więcej informacji na BIP
Skip to content