Ogłoszenie KARR o II naborze – granty na modernizację źródeł ciepła

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” (spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego) do składania Formularza zgłoszeniowego.

Formularz składany może być wyłącznie drogą elektroniczną.Kwota alokacji wynosi: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100)

Nabór rozpocznie się w dniu 29.09.2020r. (wtorek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu gdy wartość grantów przekroczy 120% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w II naborze.

Dokumentacja do pobrania:
http://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:
1. Formularz zgłoszeniowy należy:
wypełnić elektronicznie i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.
2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.
3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: w formacie *pdf lub *jpg jako Załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.
Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.
4. Adres e-mail będzie aktywny 29.09.2020r. od godziny 13:00:00.
5. O zakwalifikowaniu się do projektu, Grantodawca poinformuje Grantobiorcę mailowo.
6. Po zawiadomieniu przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.
7. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.
Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

 

Projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 3.3
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00
z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze

 

 

Skip to content